Condicións de compra

1. OBXECTO:
Estas Condicións Xerais regulan as compras electrónicas que realice a través de www.atlanticpride.es(en diante, o «Contrato»). Pulsando o botón de «Realizar o Pedido» ao final do Proceso de Compra, vostede acepta expresamente que estas Condicións Xerais pasen a formar parte dos devanditos Contratos, quedando obrigado desde ese momento ao cumprimento do estipulado nas mesmas.
Atlantic Pride, con sede social en Calle Pastoriza 10, Bajo – 15003 – A Coruña e NIF G70554472 (en diante, «www.atlanticpride.es»)
Atlantic Pride puede modificar estas Condicións Xerais de Compra en calquera momento. As modificacións realizadas, non afectarán, en ningún caso, ás compras que efectuase con anterioridade á aprobación das devanditas modificacións que se rexerán en todo caso polas Condicións Xerais vixentes no momento de realizar esas outras compras. É responsabilidade do cliente coñecer as Condicións Xerais de Compra vixentes no momento do inicio do Proceso de Compra.
Estas Condicións Xerais poden ser completadas ou modificadas por cláusulas particulares ou condicións específicas de certos produtos, especialmente, no que a exclusión de dereitos de desistencia, cambios ou devolucións poida referirse. Consulte atentamente a información do produto para coñecer as devanditas condicións particulares.
www.atlanticpride.es vende unicamente a persoas físicas, se desexa comprar como persoa xurídica, recomendámoslle que acuda a unha das nosas tendas Atlantic Pride.

2. REXISTRO COMO USUARIO:
O rexistro na web para a realización dunha compra é totalmente optativo.
Poderá acceder á sección de usuarios rexistrados co seu nome de usuario e o seu contrasinal ou os medios que, en cada caso, habilite www.atlanticpride.espara autenticar aos usuarios. Asociado ao seu rexistro de usuario, www.atlanticpride.espuede utilizar cookies ou outros medios similares que permitan rexistrar as súas preferencias de navegación e identificarlle cando se conecte desde un mesmo equipo.
O rexistro como usuario de www.atlanticpride.eses gratuíto e non está sometido a condición nin contrapartida algunha. Pode darse de baixa como usuario en todo momento enviando un correo electrónico a info@orco.org.es. A baixa como usuario conlevará a cancelación dos seus datos de carácter persoal de usuario así como a imposibilidade de realizar compras en liña no futuro ata que non se volva a dar de alta como usuario.
Lembrámoslle que Atlantic Pridenunca solicitará aos seus clientes ou seguidores o seu número de tarxeta a través de e-mail ou redes sociais, nin que un rexistro de usuario nunha páxina externa a www.atlanticpride.es .

3. COBERTURA DA OFERTA:
A venda a través de www.atlanticpride.es está limitada á Península.

4. CALIDADE DOS SERVIZOS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA:
www.atlanticpride.es garante que os produtos que se comercializan a través do Portal son da mesma calidade e prestacións que os que se venden nos establecementos físicos de Atlantic Pride.
www.atlanticpride.es realizou os seus mellores esforzos para que a representación da imaxe dos produtos no Portal sexa o máis fiel posible á realidade. Non obstante o anterior, algunhas características, como as cores ou a textura, poden non ser correctamente apreciadas a partir das imaxes ou sufrir variacións dependendo das condicións do seu monitor.
Os produtos publicados en www.atlanticpride.es van acompañados da seguinte información:

  • Nome do artigo
  • Prezo (con impostos incluídos)
  • Información de cores e tallas

5. PRAZO DE VIXENCIA DA OFERTA:
Sen prexuízo do disposto na lexislación específica, as ofertas ou propostas de contratación por vía electrónica serán válidas durante o período que fixe www.atlanticpride.es o, na súa falta, durante todo o tempo que permanezan accesibles aos destinatarios.

6. DISPOÑIBILIDADE DO PRODUTO:
Se no momento da emisión do pedido, detectásemos que non hai existencias dalgún dos produtos incluídos no mesmo, poñeriámonos/poñeriámosnos en contacto con vostede para comunicarlle a imposibilidade de fornecer ese artigo e procederiamos ao abono do importe correspondente. O anterior entenderase sen prexuízo dos dereitos legais que poden corresponderlle como consumidor.

7. PROCESO DE COMPRA:
O Proceso de Compra componse dos seguintes trámites: Selección de produtos: Navegue pola nosa páxina e pulse o botón «Engadir ao carriño» cada vez que desexe incorporar un produto á compra. O carriño de compra contén o nome do produto seleccionado, a cor, a o tamaño e as personalizacións de ser o caso
Inicio do proceso de compra: Para iniciar o proceso de compra pulse o botón «Finalizar Compra». No caso de que non estea dado de alta como Usuario ou non accedese como tal, pedirase que o fagas ao finalizar o pedido
Verificación dos datos da compra: Previamente a seleccionar o medio de pago poderá verificar os datos da súa compra e corrixir calquera erro producido na introdución de datos. Unha vez verificase os seus datos, confirme o seu pedido.
Selección do medio de pago: Seleccione o medio de pago que prefira e pulse o botón de «Realizar o pedido».
Nese momento, o sistema lle redireccionará ao sistema de pago escollido onde deberá facilitar todos os datos necesarios para devandito medio de pago. Este será o único momento en que se lle solicitará esta información. No momento en que facilite todos os datos necesarios e pulse o botón de confirmación de compra o contrato quedará perfeccionado para todos os efectos.
Confirmación de compra: Unha vez recibamos a súa aceptación, www.atlanticpride.es emitirá unha confirmación en pantalla que poderá arquivar e que conterá a seguinte información:

  • Número de pedido.
  • Data de pedido.
  • Resumo dos produtos que se inclúen na compra.

En todo caso, antes das 24 horas seguintes, www.atlanticpride.es emitirá unha confirmación da compra por correo electrónico.
Durante todo o proceso de compra pode consultar as presentes Condicións Xerais de Compra así como coñecer o prezo final dos produtos seleccionados.
Unha vez confirmada a compra, o cliente non poderá modificar nin cancelar o pedido fóra dos casos previstos na lei ou nas presentes Condicións Xerais.

8. LÍMITES DA COMPRA E PROHIBICIÓN DE REVENDA OU DISTRIBUCIÓN:
Esta canle de compra está restrinxido a consumidores ou destinatarios finais dos produtos, quedando prohibida por tanto calquera actividade profesional de revenda ou distribución dos produtos adquiridos.

9. PREZO:
Todos os prezos indicados na www.atlanticpride.es van referidos en euros e inclúen IVE.
De forma previa á fase «Realizar Pago» poderá coñecer o prezo final completo do seu pedido, desagregado, no seu caso, o importe dos incrementos ou descontos aplicados así como os gastos de transporte ou outros servizos adicionais.

10. PAGO:
Poderá realizar o pago do prezo dos produtos adquiridos por calquera dos seguintes medios:

  • Tarxetas de débito ou crédito emitidas por entidades financeiras españolas

www.atlanticpride.es pode ter adoptadas medidas de control da fraude. Ditas medidas poden conlevar que, en determinados casos, determínese como fraudulenta unha operación que non o é. No caso de que resulte afectado, indíquenolo a través dos medios de contacto previstos nestas Condicións Xerais.
Teña en conta adicionalmente, que os provedores ou emisores dos medios de pago utilizados poden ter adoptados outras medidas antifraude non controladas por www.atlanticpride.es y que conleven o rexeitamento de certo tipo de operacións. www.atlanticpride.es no controla nin é responsable dos prexuízos que poidan ocasionar a aplicación das políticas que teñan aprobadas os distintos provedores ou emisores de medios pago.
Queda prohibida a utilización dun medio de pago titularidade dun terceiro excepto no caso de que se conte coa autorización expresa do devandito terceiro, sendo da súa responsabilidade a proba da devandita autorización e asumindo todos os danos e prexuízos que se produzan a www.atlanticpride.es

11. FACTURA:
www.atlanticpride.es le enviará un ticket electrónico de compra, que tamén se incluirá fisicamente no interior do envío. Se o desexa, pode solicitar factura, poñéndose en contacto co noso servizo de Atención ao Cliente nos 30 días posteriores á súa compra.

12. ENTREGA:
Prodúcese a entrega no momento en que reciba persoalmente ou a través dun terceiro os produtos comprados na dirección sinalada para o envío.
Será necesario para ese efecto que firme, ou alguén no seu nome, o albará que a empresa transportista facilite xunto co produto. A firma do albará non implica conformidade e unicamente serve para acreditar que se produciu a entrega. Non afecta por tanto aos seus dereitos contractuais nin supón conformidade cun produto en malas condicións. Sen prexuízo dos seus dereitos contractuais e legais, rogámoslle que para os efectos de poder tramitar calquera incidente relacionado co envío da mercadoría comuníquenos nun prazo non superior a 24 horas calquera incidente relacionado co envío, tales como falta ou perda dalgún dos produtos adquiridos, produto danado, mercadoría aberta, etc. Teña en conta que a firma do albará é necesaria para facer entrega do produto polo que deberá confirmarse que outras persoas poden recibir a compra no seu nome.
www.atlanticpride.es non admite ningunha responsabilidade pola recepción que faga outra persoa no seu nome sen a debida autorización cando dita recepción efectúese correctamente no lugar de entrega sinalado. A entrega realizarase de luns a venres de 9 h a 19 h. Non realizamos entregas os sábados nin os domingos.
A entrega conleva a transmisión do risco e, en consecuencia, que a deterioración dos produtos, perda ou roubo que se poida producir desde ese momento non sexan responsabilidade de www.atlanticpride.es.
No caso de que non resulte posible a entrega dominioweb cancelará o Contrato por imposibilidade de cumprimento e sen prexuízo das reclamacións que poida iniciar PÁXINAWEB en caso de dolo ou culpa do cliente.
www.atlanticpride.es no admite como direccións válidas de envío os apartados de correos. No caso de que o Contrato inclúa unha dirección dun apartado de correos, o contrato non será válido nin obrigará por tanto a www.atlanticpride.es a o seu cumprimento que poderá notificar con todo dita circunstancia e retrotraer os cargos realizados.
O prazo aproximado de entrega é de días laborables.
No caso de Canarias, Ceuta e Melilla, estes prazos poden alongarse a un prazo comprendido entre 3 e 10 días laborables.
Non obstante o anterior, tendo en conta que o cumprimento dos devanditos prazos depende tamén de terceiros, www.atlanticpride.esno pode garantir un prazo inferior de 15 días. A efectos do previsto no Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/2007 do 16 de novembro deberá entenderse esta última como a data de entrega comprometida por www.atlanticpride.es.

13. DEVOLUCIÓNS:
www.atlanticpride.es ofrécelle a posibilidade de devolver as súas compras no prazo máximo de 15 días desde a data de entrega, sempre que os produtos adquiridos non fosen usados, atópense en perfecto estado e coa súa etiqueta orixinal.
Non se poderán devolver os produtos personalizados (salvo defecto ou erro do produto).
No caso de devolucións que inclúan varios artigos en promoción será necesario devolver todos os artigos comprados coa promoción. Para devolucións de artigos en promoción cuxo desconto aplique sobre un único artigo ou promocións con desconto sobre o total dunha compra, a cantidade para devolver será aquela que o cliente pagou polo artigo, que aparecerá no xustificante de compra e non o prezo que o artigo tiña sen a promoción.
As condicións establecidas para as devolucións nesta cláusula entenderanse sen prexuízo dos dereitos imperativos que teña o consumidor de conformidade coa lexislación vixente. En consecuencia, cando a devolución efectúese dentro dos 15 primeiros días desde o momento da entrega, prevalecerá sobre o establecido nesta cláusula o disposto nos artigos 68 e seguintes do Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/2007 do 16 de novembro.
Envío das artigos: O Cliente deberá enviar o produto e asumir os gastos de devolución. O envío farase á seguinte dirección: Calle Pastoriza 10, Bajo – 15003 – A Coruña. Os produtos débense devolver na súa embalaxe e etiquetas orixinais xunto co formulario de devolución pertinente que atopará no paquete do envío ou nesta ligazón.
Para os efectos previstos no Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 1/2007 do 16 de novembro este documento terá a consideración de documento de desistencia. O importe abonarase no mesmo medio de pago no que se efectuou a compra.
www.atlanticpride.es resérvase o dereito para rexeitar devolucións enviadas fóra do prazo fixado, ou artigos que non se atopen nas mesmas condicións nas que foron enviadas ao cliente.
Os artigos devoltos serán coidadosamente inspeccionados. Cando o produto atópese en perfecto estado e coas etiquetas interiores, procederase a abonar o importe correspondente, utilizando o mesmo método de pago co que se realizou a compra: tarxeta bancaria, PayPal, transferencia ou contra reembolso. Nos dous últimos casos, solicitarase un número de conta para poder xestionar a devolución. Por favor, teña en conta que a súa entidade bancaria pode tardar ata sete días en procesar o abono.
Poderá consultar os pasos para seguir para tramitar as devolucións tamén no punto de Procedemento de devolución ou cambio no seguinte link ou nas follas de información que acompañan fisicamente á compra en liña.

14. FORZA MAIOR Ou CASO FORTUÍTO:
www.atlanticpride.es no será responsable polo incumprimento total, cumprimento defectuoso ou atraso no cumprimento de calquera das obrigacións ao seu cargo que tivesen a súa causa nalgún suposto de forza maior ou caso fortuíto. As obrigacións de prazo que puidesen existir quedarán suspendidas nos devanditos casos durante todo o período durante o cal se prolongue a situación de forza maior ou caso fortuíto, renovándose o cómputo unha vez desapareza dita circunstancia de forza maior ou caso fortuíto.

15. ATENCIÓN Ao CLIENTE:
Se ten calquera dúbida, suxerencia, reclamación ou quere realizar algunha consulta sobre a nosa tenda en liña, contacte co servizo de Atención ao Cliente de www.atlanticpride.es por calquera dos seguintes medios:
Por correo electrónico á dirección: info@orco.org.es

16. INTEGRIDADE DO CONTRATO:
As presentes Condicións Xerais de Compra e todo documento ao que se faga referencia expresa nas mesmas (como cláusulas particulares ou condicións específicas establecidas para certos produtos e adecuadamente aceptadas por vostede no momento de aceptar a compra dos mesmos), constitúen a totalidade do Contrato, substituíndo a calquera outros acordos ou pactos que as partes puidesen convir de forma verbal ou escrita con anterioridade á celebración do Contrato.

17. LEY APLICABLE:
La Ley aplicable al Contrato será la Ley Española sin perjuicio de los casos en los que pudiera llegar a ser de aplicación de forma imperativa las leyes de otros Estados.

18. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA U.E:
En virtud del art. 14 del Reglamento UE/524/2013, cualquier operador online establecido en la UE, que contrate electrónicamente con consumidores residentes en la UE, tiene la obligación de incluir en su sitio web un enlace a la nueva página que ha desarrollado la Comisión Europea sobre la plataforma de resolución extrajudicial de disputas (ADR), referidas a contratación online con consumidores.
Consulta la plataforma de la UE para la Resolución de Litigios en el siguiente enlace:
Plataforma UE Resolución de Litigios en Línea
Los principales beneficiarios de la plataforma de resolución de litigios en línea son los consumidores y los comerciantes que efectúen operaciones transfronterizas en línea, el Reglamento se aplica también a transacciones nacionales en línea, con el fin de garantizar unas condiciones equitativas efectivas en materia de comercio electrónico.