Política de privacidade

DATOS IDENTIFICATIVOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 • Responsable do tratamento: Asociación Orgullo Coruña – ORCO
 • NIF: G70554472
 • Dirección social: Calle Pastoriza 10, Bajo – 15003 – A Coruña
 • Correo electrónico: info@orco.org.es

INFORMACIÓN A persoas usuarias DA PÁXINA WEB E CONSENTIMENTO
De acordo co indicado no Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 e coa Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, coa aceptación da presente política de privacidade o persoa usuaria manifesta o seu consentimento expreso, libre, informado e inequívoco para que os datos persoais que puidese proporcionar a través das vías de contacto e formularios dispostos na web sexan incorporados aos arquivos da empresa. A responsable do tratamento informa aos interesados que, tal e como a normativa vixente aplicable establece, foron aplicadas ás actividades de tratamento de datos persoais realizadas as correspondentes medidas de seguridade técnicas e organizativas, que se implementaron despois de realizarse o pertinente análise de riscos.

QUE DATOS PERSOAIS RECÓLLENSE NA WEB?
A través da páxina web recollemos datos identificativos do persoa usuaria para poder contactar e xestionar as consultas e/ou solicitudes de información ou relacionadas coa prestación dos servizos desenvolvidos.
Os datos persoais recolleitos serán tratados coas seguintes bases de lexitimación:

 • O consentimento do persoa usuaria en relación co contacto, a xestión das solicitudes de cita, o envío de CV e o envío de comunicacións comerciais ou publicitarias, vía mail, cookies ou sistemas de mensaxería
 • A execución dun contrato ou acordo de prestación de servizos con Asociación Orgullo Coruña – ORCO para posibilitar o desenvolvemento e xestión dos servizos solicitados

CAL É A FINALIDADE COA QUE TRATAMOS Os DATOS PERSOAIS RECOLLEITOS?
Os datos persoais recollidos pola responsable do tratamento a través dos medios de contacto dispostos na web serán tratados con finalidades específicas en cada caso e de acordo co indicado a continuación:
Formulario de contacto: existe un formulario xenérico de contacto para realizar consultas, suxerencias, peticións de información ou citas ou para o contacto profesional. Neste caso usarase o correo electrónico coa finalidade de responder as solicitudes recibidas e enviar a información requirida polo persoa usuaria a través da web.

DURANTE CANTO TEMPO CONSERVAREMOS Os DATOS PERSOAIS RECOLLEITOS?
Os datos persoais facilitados á responsable do tratamento serán conservados polo menos e con carácter xeral mentres se manteña a relación de prestación de servizos e/ou se necesite dos datos para o desenvolvemento das actividades da titular e a execución dos servizos sanitarios e terapéuticos solicitados, ou para o desenvolvemento de procesos de selección de persoal, e sempre que non sexa solicitada a supresión dos mesmos ou revogado o consentimento polos interesados.
Respecto a os datos persoais facilitados polos interesados aplicaranse os prazos de prescrición específicos previstos en cada caso, cun prazo xenérico de 5 anos para as accións persoais sen prazo especial, de 6 anos para facturas e libros de contabilidade da empresa e de 10 anos en relación co disposto na Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Finaciación do Terrorismo (art.25). Aplicarase un prazo de prescrición de 5 anos respecto dos datos de saúde facilitados e de acordo co previsto pola Lei de Autonomía do Paciente.

CAL É A BASE DE LEGITIMACION QUE NOS PERMITE TRATAR Os DATOS RECOLLEITOS?
A base legal de lexitimación que nos permite realizar o tratamento dos datos persoais recollidos a través da web está fundamentada, no que se refire ao envío de formularios de contacto con solicitudes de información ou de citas, ou co envío de CV, no consentimento expreso e informado do interesado ou do seu representante solicitado e outorgado de acordo coas condicións indicadas no art. 7 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, segundo o cal os interesados terán dereito a retirar en calquera momento ese consentimento. A responsable informa que os datos solicitados a través dos formularios web serán os estritamente necesarios para atender a consulta ou petición concreta formulada polo interesado.

CALES SON OS DEREITOS QUE PODEN EXERCITAR QUEN NOS FACILITA Os seus DATOS?
De acordo co indicado no Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679 e na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, os interesados terán dereito a obter confirmación sobre se se están tratando datos persoais que lle conciernen ou non, así como a exercitar os dereitos recoñecidos sobre os seus datos.
Os interesados terán dereito concretamente a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais que lle conciernen
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos datos
 • Solicitar a cancelación dos datos
 • Solicitar a limitación do tratamento dos datos
 • Opoñerse ao tratamento dos datos
 • Solicitar a portabilidad dos datos

No caso de que o interesado outorgase o seu consentimento para algunha finalidade concreta, terá dereito a retirar en calquera momento o consentimento previamente outorgado, e sen que iso afecte á licitud dos tratamentos baseados no consentimento outorgado previamente á súa retirada.
Se os interesados consideran que non tratamos os seus datos persoais de acordo coa normativa de referencia indicada, e se entenden que non satisfixemos a súa solicitude de exercicio de dereitos, poderán presentar se o desexan unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos como autoridade de control nacional na dirección da organización en Rúa Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid ou nas vías de contacto indicadas na páxina web da institución (www.aepd.es), incluíndo a sede electrónica.
Para o exercicio de todos os dereitos antes indicados os interesados poderán dirixirse ás direccións de contacto arriba indicadas para solicitar o formulario de solicitude disposto polo responsable para ese efecto en cumprimento das súas obrigacións legais, formulario que o interesado deberá acompañar cando sexa presentado ou enviado dunha copia do seu DNI ou documento equivalente acreditativo da súa identidade e a do seu representante no seu caso.
O exercicio dos dereitos será gratuíto, podendo ser entregada a solicitude en man, ou enviada por correo postal ou por correo-e ás direccións de contacto indicadas.
A responsable informa aos interesados que estableceu e implantou protocolos e medidas específicos para o cumprimento da normativa de protección de datos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e da Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

A QUE DESTINATARIOS PODERÍANSE COMUNICAR Os teus DATOS?
Os datos persoais proporcionados polos persoas usuarias só serán tratados con carácter xeral pola responsable da actividade e polo persoal laboral propio e os colaboradores autónomos autorizados que se puidesen ter contratados.
Algunhas das ferramentas que utiliza a web para xestionar datos foron contratadas a terceiros con motivo da prestación dos servizos desenvolvidos por estes e que son necesarios para a actividade da responsable.
Poderían ter acceso de forma ocasional á web a empresa de desenvolvemento ou de mantemento da propia web ou a de aloxamento, cos que en calquera caso formalizouse o correspondente contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o adecuado nivel de privacidade.
En calquera caso só se realizarán con carácter xeral cesións de datos a terceiros nos supostos de obrigación legal, como as cesións realizadas a Autoridades e Administracións Públicas, ou cando iso fose necesario para posibilitar o desenvolvemento dos servizos da responsable e/ou os servizos contratados a provedores externos, incluídos bancos, entidades financeiras, mutuas e aseguradoras, e os encargados de tratamento, e sempre neste caso dentro do marco previsto no contrato de encargado de tratamento formalizado entre a responsable e os encargados contratados. A responsable comprométese en todo caso a informar aos interesados acerca da necesidade de realizar cesións extraordinarias de datos a terceiros para xestionar a prestación de servizos para o efecto de que os interesados poidan manifestar o seu consentimento para a cesión de datos como requisito para que esta leve a cabo.
No caso das transferencias internacionais de datos derivadas da utilización de ferramentas ou provedores de servizos, realizaranse baixo o amparo dos convenios e acordos internacionais vixentes en cada momento, que garanten que as empresas de software norteamericanas e de países de fóra da UE cumpren coas políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade, secreto e seguridade dos datos.

SECRETO E SEGURIDADE DOS DATOS
Asociación Orgullo Coruña – ORCO se compromete no uso e tratamento adecuado dos datos persoais dos persoas usuarias, respectando a súa confidencialidade, e a usar estes de acordo coa finalidade do devandito tratamento, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardar os datos e de adaptar todas as medidas dispostas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, e de acordo co establecido na normativa de protección de datos vixente.
Esta web inclúe un certificado SSL, un protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e un persoa usuaria da web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.
A responsable non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede da internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.
Respecto a a confidencialidade do procesamento dos datos, Asociación Orgullo Coruña – ORCO se asegurará de que calquera persoa que estea autorizada para procesar os datos dos interesados e/ou persoas usuarias, incluíndo o persoal, os colaboradores e os provedores, estea baixo a correspondente obrigación de confidencialidade, xa sexa legal ou contractual.
Cando se produza algún incidente de seguridade, unha vez Asociación Orgullo Coruña – ORCO teña coñecemento do mesmo notificarallo sen demoras indebidas ao interesado e proporcionará a información oportuna relacionada co incidente de seguridade e en todo caso sempre que o interesado solicíteo dun modo razoable.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS
O persoa usuaria é o único responsable da veracidade e corrección dos datos persoais que remita ou envíe a través de www.atlanticpride.es, exonerando a Asociación Orgullo Coruña – ORCO calquera responsabilidade respecto diso. Os persoas usuarias garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O persoa usuaria acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Asociación Orgullo Coruña – ORCO resérvase o dereito para modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas do sector. Nestes casos anunciaranse na páxina web os cambios coa debida antelación antes da súa posta en práctica.

Política de Privacidade actualizada con data de 30 de mayo de 2023